ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, overeenkomst en rechtsbetrekking van Plaza Productions b.v., hierna te noemen Plaza, met elke afnemer en de daar uit voortvloeiende diensten, leveringen en verkopen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.           

Wijzigingen
Plaza is gerechtigd haar prijzen, diensten en leveringen en deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gaan in nadat zij via de website of via e-mail zijn aangekondigd. Indien de afnemer het met een wijziging niet eens is, is deze, tot 1 maand na de inwerkingtreding van die wijziging, gerechtigd de overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn op te zeggen op voorwaarde dat de wijziging nadelig is voor de afnemer en betrekking heeft op de dienst die wordt opgezegd.

Betaling
De betaling dient door Plaza ontvangen te zijn binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij eerder anders is overeengekomen. Plaza zal afnemer bij overschrijding van de betaaltermijn in gebreke stellen. In geval van aanhoudend verzuim van afnemer zal Plaza aan CrediFin Nederland opdracht geven om een incassoprocedure te starten. Is er sprake van het niet betalen van de kosten van domeinregistratie dan zal Plaza het domein in quarantaine plaatsen als gepoogd wordt het domein te verhuizen of als er langer dan 2 maanden niet voor het domein is betaald.

Duur en einde van de overeenkomst
Alleen van toepassing op bedrijven: de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn is 2 maanden.
Alleen van toepassing op particulieren: de overeenkomst wordt aangegaan voor een maand. De factuur geldt tevens als kennisgeving van het verlopen van een dienst. Een dienst wordt stilzwijgend verlengd tenzij er een maand van tevoren is opgezegd.
Voor zowel bedrijven als voor particulieren: opzegging is uitsluitend mogelijk via het Klantenpaneel. Via het Klantenpaneel is ook de status van de opzegging te volgen. 
Plaza is gerechtigd elke overeenkomst met afnemer buitengerechtelijk te ontbinden in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele- of ondertoezichtstelling van afnemer met ingang van de datum waarop deze omstandigheid intreedt.  

Beschikbaarheid van diensten
Plaza spant zich er voor in om een optimale beschikbaarheid te bieden maar biedt geen garantie voor een 100% beschikbaarheid.

Aansprakelijkheid
Plaza is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de door afnemer ingevoerde gegevens als het gaat om nalatigheid van de afnemer. Daarbij valt met name te denken aan het uitlekken van wachtwoorden en het niet op tijd installeren van updates op door afnemer onderhouden websites. Plaza is aansprakelijk als een tekortkoming Plaza toegerekend kan worden op grond van grove schuld of opzet. De afnemer vrijwaart Plaza tegen aanspraken van derden ontstaan ten gevolge van nalatigheid van de afnemer.

Verplichtingen van de afnemer
De afnemer is gebonden de systemen van Plaza niet te beschadigen en start dan ook geen processen op die beschadiging kunnen veroorzaken. Afnemer is ook verantwoordelijk voor processen die door derden zonder medeweten van afnemer zijn opgestart als gevolg van nalatigheid van de afnemer. Plaza is gerechtigd om schade aan Plaza of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met enige verplichting van de afnemer op de afnemer te verhalen. Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de afnemer ter beschikking gestelde ruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde, een gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Daaronder valt in elk geval het inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermd werk en het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, het aanzetten tot haat, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het internet in welke vorm en op welke manier dan ook en het verspreiden van spam. Plaza is bevoegd de aan de afnemer verstrekte gebruikersnaam voor gebruik van de Plaza systemen buiten gebruik te stellen wanneer de afnemer volledig of gedeeltelijk in strijd handelt met contractuele verplichtingen totdat de afnemer aan zijn of haar verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst of deze algemene voorwaarden voldaan heeft. De verplichting tot betaling blijft gedurende de tijd van buitengebruikstelling onverkort van toepassing.
Indien de ernst van de handeling en/of gedraging van de afnemer die handelt in strijd met enige contractuele verplichting dit rechtvaardigt, heeft Plaza het recht met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van reeds betaalde gelden, de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van vermeend strafrechtelijk handelen zal door Plaza aangifte worden gedaan.

Beheer en onderhoud
De afnemer zal zo goed als mogelijk op de hoogte gebracht worden van al dan niet gepland onderhoud aan systemen. Onderhoud wordt zoveel mogelijk tijdens de nachtelijke of weekend uren uitgevoerd. Plaza is evenwel gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Plaza systemen buiten gebruik te stellen en / of het gebruik ervan te beperken voor zover daar een zeer dringende aanleiding toe mocht zijn. Hetzelfde geldt voor noodzakelijke aanpassingen of verbeteringen als systemen schade zouden kunnen ondervinden als aanpassingen of verbeteringen niet onmiddellijk worden aangebracht. Plaza is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inlog procedure, in de locatie van een dienst en, indien nodig voor de goede werking van een systeem, in het platform waarop een dienst draait. In alle gevallen dient Plaza te zorgen voor een minimale onderbreking.

Gebruiksrecht
Het is de afnemer niet toegestaan zijn rechten jegens Plaza aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen, tenzij Plaza hier uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Geschillen
Op alle uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Het door gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaard zijn van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen. De jurisdictie voor geschillen komt toe aan de rechter binnen het arrondissement Rotterdam/Dordrecht.